1. ഇയ്ക്കാക്ക

    1. നാ.
    2. ഇക്കാക്കാ (മുസ്ലിം.)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക