1. ഇയ്യാൾ

  1. സ.നാ.
  2. ഇയാൾ
 2. ഈയാൾ, ഇയാൾ, ഇയ്യാൾ

  1. സ.നാ.
  2. ഈമനുഷ്യൻ
 3. ഇയാൾ, ഇയ്യാൾ

  1. സ.നാ.
  2. ഈ ആൾ, താൻ, നിങ്ങൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക