1. ഇരകടി

    1. നാ.
    2. മഴക്കാലത്തിൽ കലിലെ വിരലുകൾക്കിടയിൽ ഏതോ കൃമി കടിച്ചുണ്ടാകുന്ന ചൊറിച്ചിലും വ്രണവും, വളങ്കടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക