1. ഇരക്കുക

    1. ക്രി.
    2. കിട്ടാനായി താഴ്മയിൽ ആവശ്യപ്പെടുക, തെണ്ടുക, യാചിക്കുക, തരണേ എന്നു ചോദിക്കുക, അപേക്ഷിക്കുക. ഉദാ: പിച്ച ഇരക്കുക, ഇരന്നു നടക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക