1. ഇരങ്കോൽ, ഇറങ്കോൽ

    1. നാ.
    2. വലിയ വടി, ഇരപ്പാളിയുടെ വടി
    3. ഒരുതരം മുള
    4. വള്ളം ഊന്നുന്ന കോല്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക