1. ഇരച്ച്

    1. മുന്‍വിന.
    2. ഇരച്ചുകയറുക = ശബ്ദത്തോടുകൂടി തള്ളിക്കയറുക, വളരെയധികം ആളുകളും മറ്റും ഒന്നിച്ചുകയറുക.

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക