1. ഇരട്ടക്കുഴൽ

    1. നാ.
    2. പണ്ടത്തെ ഒരുതരം കണ്ഠാഭരണം
    3. രണ്ടു കുഴലുള്ള തോക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക