1. ഇരട്ടച്ചവടി

    1. നാ.
    2. കാലിൽ അണിയുന്ന ഒരു ആഭരണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക