1. ഇരട്ടത്തലച്ചി

    1. നാ.
    2. തലയിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന പൂവുള്ള ഒരിനം ചെറിയ പക്ഷി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക