1. ഇരട്ടത്തലച്ചിക്കുയിൽ

    1. നാ.
    2. കുയിലിൻറെ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പക്ഷി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക