1. ഇരട്ടത്താപ്പ്

    1. നാ.
    2. രണ്ടുതരം അളവ്, ഒരേകടയിൽ അളന്നെടുക്കുന്നതിന് ഒരു താപ്പും അളന്നുകൊടുക്കുന്നതിന് വേറൊരു താപ്പും ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി, തനിക്കൊരു നീതിയും മറ്റുള്ളവരോട് വേറൊരു നീതിയും

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക