1. ഇരട്ടപ്പടികാരാണ്മ

    1. നാ.
    2. തിരുവിതാങ്കൂറിൽ നടപ്പിലിരുന്ന ഒരുതരം ഭൂവുടമസമ്പ്രദായം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക