1. ഇരട്ടപ്പത്താക്ക്

    1. -
    2. ഒരു പഴയ നാണയം ( 264.5 പണം വില).

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക