1. ഇരട്ടപ്പൻ

    1. നാ.
    2. ഇരട്ടയപ്പൻ, ഹരിഹരമൂർത്തി, ശങ്കരനാരായണൻ, വിഷ്ണുവും ശിവനും ചേർന്ന മൂർത്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക