1. ഇരട്ടമൂങ്കിലി

    1. നാ.
    2. രണ്ടുപടല കായ് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരിനം വാഴ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക