1. ഇരട്ടവേഷ്ടി

    1. നാ.
    2. ഇരട്ടമുണ്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക