1. ഇരട്ടിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. രണ്ടുമടങ്ങ് ആകുകയോ ആക്കുകയോ ചെയ്യുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക