1. ഇരട്ടി, എരട്ടി

    1. വി.
    2. (രണ്ടു) മടങ്ങ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക