1. ഇരണ്ടക്കെട്ട്

    1. നാ.
    2. ആനയ്ക്കും കുതിരയ്ക്കും ഉണ്ടാകുന്ന മലബന്ധം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക