1. ഇരന്നൂണി

  1. നാ.
  2. ഇരന്ന് ഉണ്ണുന്നവൻ, ഭിക്ഷയെടുത്ത് ഉപജീവിക്കുന്നവൻ
 2. ഇരന്നൂൺ

  1. നാ.
  2. തെണ്ടിയുള്ള ആഹാരം
  3. തോണികടത്തുന്നതിനുള്ള കൂലി
  4. ഷഡ്ഭാഗത്തിനുപുറമേ പത്തിലൊന്ന്, ഇരുപതിലൊന്ന്, എന്നകണക്കിൽ കൂടുതലായി ഈടാക്കുന്ന കരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക