1. ഇരപ്പത്തുമ്പ, എരപ്പ-

    1. നാ.
    2. ഒരിനം സസ്യം, കടലാടിയുടെ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക