1. ഇരപ്പോട്

    1. നാ.
    2. ഇരക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രം, പിച്ചച്ചട്ടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക