1. ഇരപ്പ്1

    1. നാ.
    2. യാചിക്കൽ
  2. ഇരപ്പ2

    1. നാ.
    2. വലിയ ശബ്ദം, മുഴക്കം, ഇരമ്പൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക