1. ഇരപ്പൻ

    1. നാ.
    2. ഇരപ്പാളി, ദരിദ്രൻ, തെണ്ടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക