1. ഇരമ്പുക

    1. ക്രി.
    2. മുഴങ്ങുക, ഗർജിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക