1. ഇരമ്പ(ക്കം)

    1. നാ.
    2. ഇരമ്പൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക