1. ഇരയിളക്കം

    1. നാ.
    2. വയറ്റിൽ വിര വർധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം, ഇരമാന്തം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക