1. ഇരയ്ക്കുക1

  1. ക്രി.
  2. ശബ്ദിക്കുക, മുഴങ്ങുക, മർമരശബ്ദം പുറപ്പെടുക
  3. ദേഹാധ്വാനംകൊണ്ട് വേഗത്തിൽ ശ്വാസോച്ഛ്വാസംചെയ്യുക, കിതയ്ക്കുക
 2. ഇരയ്ക്കുക2

  1. ക്രി.
  2. നാളികേരങ്ങളുടെ തൊണ്ടിൻറെ മുകൾഭാഗം കുറെനീളത്തിൽ ഉരിച്ച് അവചേർത്തുകെട്ടുക, ഇരപ്പംകെട്ടുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക