1. ഇരാജൻ1

  1. നാ.
  2. നരകാസുരൻ
  3. കുജൻ
 2. ഇരാജൻ2

  1. നാ.
  2. രാജാവ്. ഇരാജപ്പെരുവഴി = രാജവീഥി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക