1. ഇരാതെ

    1. അവ്യ.
    2. "ഇരിക്കാതെ" എന്നതിൻറെ സങ്കുചിതപ്രയോഗം, ഇല്ലാതെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക