1. ഇരാമൻ

  1. നാ.
  2. രാമ്മൻ
 2. ഇരുമുന

  1. നാ.
  2. രണ്ടുവശത്തു മൂർച്ചയുള്ളത്
  3. ഇരട്ടമുന
 3. ഈർമൻ

  1. നാ.
  2. ഈറൻ മുണ്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക