1. ഇരാവാൻ

  1. നാ.
  2. സമുദ്രം
  3. മേഘം
  4. നാഗകന്യകയായ ഉലുപിയിൽ അർജുനനു ജനിച്ച പുത്രൻ
 2. ഇരുവിന

  1. നാ.
  2. പാപപുണ്യങ്ങൾ (ത. വിന = പ്രവൃത്തി)
 3. ഇറവൻ

  1. നാ.
  2. ഈശ്വരൻ
  3. രാജാവ്
  4. ഒരു ഗിരിവർഗം, ഇറവാളർ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക