1. ഇരിക്ക

    1. നാ.
    2. ഇരിപ്പിടം, ഇരിക്കക്കട്ടിൽ = ഇരിക്കാനുള്ള കട്ടിൽ, സോഫ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക