1. ഇരിക്കണമ്മ

    1. നാ.
    2. പരിചാരിക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക