1. ഇരിക്കുക

  1. ക്രി.
  2. പൃഷ്ഠം ഉറപ്പിച്ചു സ്ഥിതിചയ്യുക, ആസനസ്ഥനാവുക
  3. താഴുക
  4. ജീവിക്കുക, വർത്തിക്കുക, സ്ഥിതിചെയ്യുക, ഉണ്ടായിരിക്കുക
  5. ഏർപ്പെടുക
  6. തോന്നുക
  7. അനുഷ്ഠിക്കുക, ആചരിക്കുക
  8. ഒരു അനുപ്രയോഗം
  9. ഉരിക്കുക
 2. ഈരിക്കുക

  1. ക്രി.
  2. ഈറൻ ആക്കുക, നനയ്ക്കുക
  3. അറപ്പിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക