1. ഇരിങ്കണ, ഇരിങ്ങണ

    1. നാ.
    2. വെള്ളക്കരിമ്പുപോലുള്ള ഒരുതരം ചെടി, നായ്ങ്കണ, നളപ്പുല്ല്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക