1. ഇരിത്തി

    1. നാ.
    2. ഇരുത്തി, മെത്താണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക