1. ഇരിപ്പപ്പിണ്ണാക്ക്

    1. നാ.
    2. ഇരിപ്പക്കുരു ആട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പിണ്ണാക്ക്, "നിസ്സാരവസ്തു"

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക