1. ഇരിപ്പിടം, -എടം

    1. നാ.
    2. ഇരിക്കുന്നസ്ഥലം, വാസസ്ഥാനം, വീട്
    3. ആസനം, പീഠം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക