1. ഇരിപ്പേടം

    1. നാ.
    2. ഇരിപ്പിടം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക