1. ഇരിമ്പുള്ളം

    1. നാ.
    2. ഇരുവുൾ മരം
    3. ഇരുമ്പുപോലെ കഠിനമായ മനസ്സ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക