1. ഇരിമ്പ്

    1. നാ.
    2. ഇരുമ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക