1. ഇരിയുക

    1. ക്രി.
    2. അടർക്കുക, പറിക്കുക, ഉദാ: പഴം ഇരിയുക
    3. അടരുക (പ്ര.) ഇരിഞ്ഞിട്ടെണ്ണുക = നിഷ്കർഷയോടെ ആരായുക, വിശകലനം ചെയ്യുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക