1. ഇരുക്കാവി

    1. നാ.
    2. ചാളത്തടികളെ കൂട്ടിയിണക്കുന്ന തടിക്കഷണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക