1. ഇരുക്കൂറ്

    1. നാ.
    2. രണ്ടുപങ്ക്
    3. അഭിപ്രായവ്യത്യാസം, എതിര്, വിരോധം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക