1. ഇരുക്കെള

    1. നാ.
    2. ഒറ്റയാനും അവൻ യൂഥത്തിൽനിന്നും കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി വളർത്തുന്ന കുട്ടിക്കൊമ്പനാനയും, (പ്ര.) ഇരുക്കെള പായുക = ഒറ്റയാനും ഒറ്റയാൻ വളർത്തിയ കൊമ്പനും തമ്മിൽ പൊരുതുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക