1. ഇരുട്ടറ

    1. നാ.
    2. പ്രകാശമില്ലാത്ത മുറി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക