1. ഇരുണ്ട

  1. വി.
  2. ഇരുളടഞ്ഞ, കറുത്ത, മങ്ങിയ
 2. ഇരണ്ട്

  1. -
  2. നാമമായും വിശേഷണമായും പ്രയോഗം. രണ്ട്, ഇരണ്ട് എന്നതിലെ ആദ്യക്ഷരമായ "ഇ" ലോപിച്ചുണ്ടായതാണ് "രണ്ട്" എന്നത്.
 3. ഈരണ്ട്

  1. അവ്യ.
  2. രണ്ടുവീതം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക