1. ഇരുതലമൂരി, -മൂലി

    1. നാ.
    2. ഇരുതല മൂർഖൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക