1. ഇരുത്തി1

  1. നാ.
  2. ആസനം, ഇരിപ്പിടം
  3. ഇരിക്കത്തക്ക സൗകര്യത്തിൽ വീടിൻറെ പുറം തിണ്ണയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന അരമതിൽ
  4. കളരിയഭ്യാസത്തിലെ ഒരു അടവ്
 2. ഇരുത്തി2

  1. -
  2. "ഇരുത്തുക" എന്നതിൻറെ ഭൂതരൂപം.
 3. ഇരുത്തി3

  1. നാ.
  2. ഒരു ഔഷധച്ചെടി, കാട്ടുഴുന്ന്, കാട്ടുമുതിര

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക